zgoda

ZGODA RODZICÓW

 

Wyrażamy zgodę na wyjazd syna/ córki

 

(imię i nazwisko dziecka, klasa)

 

Nazwa wydarzenia

 

w dniu

 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na pokrycie szkód materialnych wyrządzonych przez nasze dziecko w trakcie trwania wyjazdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzony sprzęt lub zaginione pieniądze i rzeczy osobiste.

Jednocześnie wyrażamy/nie wyrażamy* zgody na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia naszego dziecka przez opiekuna w czasie trwania wyjazdu.
*niepotrzebne skreślić

Dorota Olbryt tel. 530 554 411

 

……………………………………………………………………
(podpis rodziców)

telefon kontaktowy:…………………………………………….

 

Uwagi rodzica: